Chăm sóc chân VIP (Tdc, ngâm chân, chà gót, Massage, nhặt da, đắp nạ,dưỡng)