130 S峄痑 r峄璦 m岷穞 d峄媢 nh岷 - gentle cleasing milk PURLES鈥

790,000 0,000

馃崄Làm s岷h da là công 膽o岷 膽岷 tiên quan tr峄峮g nh岷. N岷縰 không có nó, b岷 có th峄 quên 膽i làn da s岷h s岷 và t岷 bi峄噒 nh峄痭g 膽峄憁 nâu. 鉁愥粌 tránh 膽i峄乽 này x岷 ra, chúng tôi khuyên b岷 nên l峄盿 ch峄峮 c岷﹏ th岷璶 các lo岷♂粙 s峄痑 r峄璦 m岷穞 phù h峄 nh岷 cho làn da c峄 mình. 馃憠[130 ]- S峄痑 r峄璦 m岷穞 d峄媢 nh岷 ch膬m sóc toàn di峄噉 cho m峄峣 lo岷 da 鉂わ笍 Ch峄゛ 98% thành ph岷 t峄 nhiên, phù h峄 v峄沬 m峄峣 lo岷 da, 膽岷穋 bi峄噒 khuyên dùng cho da khô, nh岷 c岷. - Ch峄憂g oxy hóa - H峄 tr峄 ho岷 膽峄檔g ch峄憂g lão hoá - B岷 v峄 da kh峄廼 tác h岷 c峄 các g峄慶 t峄 do - Mang l岷 c岷 giác tho岷 mái - D瓢峄g 岷﹎ cho da. 馃尭Chuy峄僴 膽峄檔g nh岷 nhàng s岷 d峄 dàng r峄璦 s岷h t岷 c岷 tàn d瓢 c峄 m峄 ph岷﹎ và b峄 b岷﹏ tích t峄 c岷 ngày.

S岷 ph岷﹎ li锚n quan

>